Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
rioeducentrum.com

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej fundacji Omenaa Foundation (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnej pod adresem:
https://rioeducentrum.com.
2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie przy ul. Heleny Kozłowskiej nr 1 lok. 43, 00-710 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946 (zwana dalej „Fundacją”).
3. Użytkownikiem Serwisu (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każda osoba, która z niego korzysta.
4. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://rioeducentrum.com/polityka-prywatnosci/.
5. Fundacja może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu. Zasady przetwarzania przez Fundację danych osobowych znajdują się pod adresem:
https://rioeducentrum.com/polityka-prywatnosci/.
6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą do bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.
7. Każdy Użytkownik Serwisu może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji.

 

§ 2. Warunki świadczenia usług
1. Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
4. Fundacja poprzez Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
a) zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, w szczególności dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy potrzebującym;
b) kontaktowania się z Fundacją.
5. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
6. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej promowanej za pośrednictwem Serwisu.
7. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
8. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Serwisu jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z Serwisu.
10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu, w tym przez filtry antyspamowe.
11. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności
ich dobra osobiste.
12. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego
zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: [email protected] w terminie 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.
13. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Serwisu zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Fundację na zasadach określonych poniżej. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
2. Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
a) zaprzestanie korzystania z Serwisu;
b) przesłanie oświadczenia na piśmie na adres siedziby Fundacji lub na adres poczty elektronicznej Fundacji, wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu.
4. Fundacja odpowiada za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług objętych umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4. Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu
przez Fundację.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Fundacji, wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. Fundacja uprawniona jest do pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeśli w jej treści nie wskazano danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem.
5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności Serwisu lub zakończenia świadczenia usług, Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Fundację z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.
3. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej w Regulaminie.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu lub ograniczenia możliwości umieszczania w nim jakichkolwiek treści.
5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
6. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
8. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w ramach Serwisu, pod adresem: https://rioeducentrum.com/regulamin.
9. Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2022 r.